ADMINISTRATIV

CONFERINTE

EVENIMENTE

FORMULARE TIPIZATE

METODOLOGIA OBTINERII GRADELOR

PREOTI

PROIECTE

SALA DE SEDINTE

STATUTUL B.O.R.Meteo


Protopop Oradea

Protopop Oradea
Protopop Oradea

Protopop Oradea: Dorel Octavian RusuData naşterii: 20 august 1952
Şcoli absolvite şi anul absolvirii:
-Institutul Teologic Sibiu (1975)
Data hirotoniei: 14 martie 1976
Parohii ocupate şi perioada:
-Vârşolţ (1976-1985)
-Oradea Velenţa I (1985-1990)
-Oradea Izvorul Tămăduirii (1990-prezent)
Grade profesionale: I
Distincţii acordate: Iconom (1987), Iconom Stavrofor (1988)
Adresa personală: Oradea, str. Roman Ciorogariu, nr.6, ap.7, cod 4110017
Telefon: 0259430688, 0744835094
E-mail: prot.ortodox.oradea@gmail.comProtopopul (protoiereul)

S T A T U T U L
PENTRU ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA BISERICII ORTODOXE ROMÂNEArt. 70 - (1) Protopopul (protoiereul) este preotul conducãtor al protopopiatului si al cancelariei administrative a protopopiatului, în numele chiriarhului.

(2) Protopopul se numeste sau se reconfirmã de cãtre chiriarh
pe o perioadã de 4 ani, într-o sedintã de lucru a Permanentei Consiliului eparhial, tinându-se seama de urmãtoarele criterii: media generalã de licentã în teologie - minimum 8,50; cel puþin 5 ani vechime
în preotie; fãrã impedimente juridic-canonice si având o activitate
deosebitã liturgicã, administrativ-pastoralã, misionarã, culturalã si
socialã.
(3) Protopopul poate fi revocat de chiriarh, într-o sedinþã de
lucru a Permanenþei Consiliului eparhial, pentru activitate necorespunzãtoare sau abateri disciplinare.Protopopul (protoiereul)

S T A T U T U L
PENTRU ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE


Art. 71 - Protopopul are urmãtoarele atributii exercitate prin mandat, în numele chiriarhului:
a)îndrumã, coordoneazã si supravegheazã activitatea bisericeascã a parohiilor si filiilor din protopopiat;
b)inspecteazã, cel putin o datã pe an, parohiile, filiile si asezãmintele sociale din protopopiat, constatând calitatea vietii religioase, morale si sociale a parohienilor; verificã registrele contabile, arhiva si biblioteca, starea bisericii, a clãdirilor bisericesti, a cimitirelor, precum si a altor bunuri bisericesti;
c) înscrie în registrul de inspectie al parohiei procesul-verbal amãnunþit privind constatãrile fãcute. O copie a acestuia se înainteazã Centrului eparhial, cu raport si propuneri, iar al treilea exemplar rãmâne la protopopiat;
d) supravegheazã si îndrumã activitatea cateheticã, misionar-pastoralã, culturalã si social-filantropicã a preotimii, astfel încât aceasta sã se desfãsoare în conformitate cu prevederile statutare si regulamentare bisericesti, cu hotãrârile Sfântului Sinod si ale organismelor eparhiale;
e) întocmeste si prezintã anual Permanentei Consiliului
eparhial situatia privind bunurile mobile si imobile proprietãþi ale parohiilor si filiilor din cuprinsul protopopiatului;

STATUTUL PENTRU ORGANIZAREA SI FUNCIIONAREA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
f) urmãreste ca ordinele si dispozitiile autoritãtilor superioare bisericesti sã fie transmise la timp unittþilor si personalului bisericesc din protopopiat si sã fie aduse la îndeplinire;
g) face propuneri chiriarhului cu privire la suplinirea posturilor vacante de preoti, diaconi si cântãreti bisericesti;
h) aprobã preoþilor si diaconilor din protopopiat pânã la 8 zile
pe an din concediul legal de odihnã, asigurând suplinirea parohiei
cu un alt preot ºi informând despre aceasta Centrul eparhial;
i) aprobã concediul de odihnã personalului neclerical de la
parohii si protopopiat, iar pentru personalul clerical înainteazã
Centrului eparhial spre aprobare planificarea concediului anual de
odihnã;
j) întocmeste un raport anual general despre întreaga viaþã
bisericeascã din protopopiat, pe care îl înainteazã chiriarhului si îl
face cunoscut preotilor din protopopiat la prima conferintã administrativã din fiecare an;
k) avizeazã asupra tuturor lucrãrilor organismelor parohiale
care urmeazã a fi supuse aprobãrii organismelor eparhiale;
l) susþine acuzarea în cauzele aflate pe rolul Consistorului
disciplinar protopopesc;
m) coordoneazã, supravegheazã si rãspunde de activitatea
Cancelariei administrative a protopopiatului, în conformitate cu
prevederile statutare si regulamentare, cu dispoziþiile date de conducerea eparhialã si cu normele legislaþiei civile în vigoare;
n) întocmeste trimestrial un raport pastoral-misionar si financiar privind activitatea protopopiatului, pe care îl înainteazã pentru aprobare cãtre Permanenþa Consiliului eparhial;
o) întocmeste bugetul anual al protopopiatului si îl prezintã
spre aprobare Permanenþei Consiliului eparhial;
p) propune chiriarhului acordarea de ranguri si distinctii de
vrednicie clericilor si credincioºilor merituosi;
q) îndeplineste orice alte atributii date de organismele eparhiale sau de chiriarh pentru bunul mers al vietii bisericesti.Protopopul (protoiereul)

S T A T U T U L
PENTRU ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
Art. 72

- Protopopul este pe teritoriul protopopiatului sãu reprezentantul oficial al Centrului eparhial fatã de autoritãtile publice locale si faþã de terti si îndeplineste sarcinile ce-i sunt atribuite prin prezentul statut, prin regulamentele bisericesti si prin alte dispoziþii în vigoare. În aceastã calitate lucreazã cu încuviintaarea chiriarhului, pe care îl informeazã, în prealabil, asupra problemelor respective
Portal ortodox Bihor
www.episcopiaoradiei.ro www.biserici-din-lemn.bihor.ro www.bisericaculuna.ro www.crisulrepede.ro www.centrulculturalortodox.bihor.ro www.groupromo.ro www.bihor.ro